Föreningens stadgar

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Aktivitetshusets vänner

§ 2 Föreningens säte
Föreningens säte är i Göteborg, i Aktivitetshuset Centrums lokaler.

§ 3 Målsättning
Föreningens ändamål är att:

a) Främja medlemmarnas möjligheter till sociala, kulturella och intellektuella aktiviteter;
b) Bryta isolering och utanförskap;
c) Motarbeta intolerans, främlingsfientlighet, stigmatisering och fördomar mot människor
med psykisk ohälsa;
d) Verka för att skapa arbetsliknande verksamhet/meningsfull sysselsättning för att
främja återhämtning och personlig utveckling inom Aktivitetshusets väggar;
e) Stödja och bidra till utvecklingen av Aktivitetshuset Centrums verksamhet genom bland
annat egna insatser;
f) Samarbeta med andra verksamheter och föreningar som vänder sig till psykiskt
funktionshindrade samt verka för brukarinflytande i alla led;
g) Verka för en utvecklad psykiatri med differentierat vårdinnehåll.

§ 4 Styrelsens sammansättning
Föreningen leds av en styrelse bestående av fem (5) ordinarie ledamöter (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare en ordinarie ledamot) och fyra (4) suppleanter. Minst en ordinarie ledamot och en suppleant skall representera Aktivitetshuset Centrum eller Kyrkan i Aktivitetshuset.
Suppleanterna har rätt att närvara och yttra sig och ge förslag vid styrelsens samtliga sammanträden, men äger rösträtt endast då de tjänstgör istället för de ordinarie.
Därtill kan styrelsen adjungera ytterligare personer att närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 5 Val av styrelse
Styrelsen väljs på föreningens ordinarie årsmöte (se nedan § 9). Först väljs ordförande, därefter 4 ledamöter och 4 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig vid sitt första sammanträde och utser då också firmatecknare.
Styrelsen kan utse olika arbetsgrupper eller utskott för olika ändamål; dessa utväljs från föreningens övriga medlemmar.

Ordförande väljs på ett (1) år, 2 ledamöter väljs på två (2) år och 2 ledamöter väljs på ett (1) år. Suppleanterna väljs var och en på ett (1) år.
En styrelseledamot bör inte sitta längre än 4 år i sträck i styrelsen.

§ 6 Medlemskap
Den som har introducerats på Aktivitetshuset Centrum kan bli medlem i Aktivitetshuset vänner.
Övriga som är intresserade av vår verksamhet kan vara stödmedlemmar.

Medlemsavgift inbetald 1 november eller senare gäller för nästa verksamhetsår/räkenskapsår. Medlemsavgift fastställes för det kommande året på ordinarie årsmöte.

Medlem som inte har betalt medlemsavgift innan årsmötet får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall att genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen. Inga medlemsavgifter betalas tillbaka.

§ 7 Uteslutning och avstängning av medlem

a) Medlem som öppet, i ord och, – eller, handling, bryter mot demokratiska principer som visar rasism eller främlingsfientlighet, eller i övrigt handlar illojalt mot föreningen, får styrelsen utesluta med omedelbar verkan. Beslut att erbjuda utesluten medlem nytt medlemskap efter en tidsperiod, kan tas av styrelsen.

b) Medlem som påtagligt stör föreningens verksamhet, kan avstängas av styrelsen för en tidsperiod av upp till en månad. Därefter kan avstängning, om så krävs, förlängas av styrelsen.

§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 9 Årsmöte
Årsmötet är högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte skall äga rum senast den sista februari varje år. Därtill kan styrelsen, i trängande fall, utlysa extra årsmöte när de så önskar.
Utöver årsmötet i februari bör styrelsen kalla till medlemsmöte minst två gånger under året.

Kallelse till ordinarie och extra årsmöte liksom medlemsmöten skall anslås å föreningens anslagstavla i Aktivitetshuset senast en (1) månad innan tillsammans med aktuell föredragningslista. Styrelsen ansvarar för att så sker.

Styrelsen måste kalla till extra årsmöte om revisorerna, eller minst 2/3 av medlemmarna så kräver.

§ 10 Röstberättigade
Alla medlemmar som betalat årsavgiften är röstberättigade. Kontroll av betald medlemsavgift sker före mötet, varefter röstkort utdelas och röstlängd upprättas.
Om resultatet vid en votering blir oavgjord (lika många ja som nej) har styrelsens ordförande en extra utslagsgivande röst.
Röstning via fullmakt får ske med högst en röst per medlem.

§ 11 Revisorer
Vid varje årsmöte väljs också två ordinarie revisorer och en suppleant, som vid räkenskapsårets slut skall granska föreningens räkenskaper och till årsmötet presentera en revisionsberättelse. Den skall sedan godkännas av årsmötet, innan ansvarsfrihet beviljas för styrelsen.

Revisorerna har rättighet att deltaga på styrelsemöten.

Föreningens verksamhet kan vid behov granskas av externa revisorer.

§ 12 Valberedning
Vid varje årsmöte skall en valberedning om fyra personer väljas, som i god tid till nästa årsmöte nominerar eventuellt nya kandidater till styrelsen.
Men varje enskild röstberättigad medlem kan om de så önskar nominera egna kandidater.

§ 13 Motioner
Vid ordinarie och extra årsmöte, liksom varje medlemsmöte, behandlas i första han frågor som rör föreningens ändamål enligt § 3 ovan. Motioner, från enskilda medlemmar, skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före varje utlyst möte.

§ 14 Stadgeförändring
Endast vid årsmöte och extra årsmöte kan stadgeförändring göras. Beslutet måste tas med 2/3 majoritet.

§ 15 Styrelsebeslut
Andra beslut, som ansökan av medel ur olika fonder, ordna utflykter eller fester, inköp av litteratur etcetera, fattas av styrelsen som åläggs att sammanträda minst 10 gånger per år.

§ 16 Medlemmars insyn
Medlemmar som önskar insyn i föreningens räkenskaper och styrelseprotokoll kan endast få detta genom revisorerna.

§ 17 Tolkning av stadgar
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 18 Upplösning av förening
Skulle föreningen upphöra med sin verksamhet, tillfaller föreningens tillgångar oavkortat till Aktivitetshuset Centrum.

Dessa stadgar är antagna på föreningsstämman för föreningen Aktivitetshusets vänner den 28 februari 2011 ( § 31 ).