Kategoriarkiv: Mötesprotokoll

Protokoll styrelsemöte 10 december 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
tisdagen den 10 december 2013 mellan kl 14 00 – 15 15 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset Centrum.

Närvarande:

Jonas Ordförande
Anna ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Olle tjänstgörande suppleant
Malena tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 236

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 237

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna .

§ 238

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 25 november 2013.

§ 239

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att söka fondmedel hos Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond samt Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond för att kunna arrangera resa till Kolmårdens djurpark under år 2014.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt Vännernas expedition att taga reda på kostnaderna för att kunna arrangera
en resa antingen till Gränna och Visingsö eller till Bjärehalvön då ldeamöterna
ställde sig tveksamma till att anordna en resa till Kolmårdens djurpark.

Till protokollet antecknades att föreningsassistent Bo-Magnus även kommer att taga reda på kostnaderna för att kunna arrangera en resa till Läckö slott.

§ 240

På sammanträdet diskuterade styrelsen frågor om villkoren för de anställda i föreningen
med mera.

§ 241

Föreningsassistent Tina lät på sammanträdet meddela att hon tillsammans med föreningsassistent Lisa och handledare Rebecka kommer att deltaga i Unga Vuxna A/B:s slutseminarium På Gothia Towers, Mässans Gata 24, onsdagen den 18 december 2013. Den så kallade projektgruppen kommer då att informera om Unga Vuxna A/B samt vilka framgångsfaktorer och hinder som man stött på under projektets gång.

§ 242

Till protokollet antecknades att Olle kunde medverka i att hålla öppet Aktivitetshuset Centrum tillsammans med medlemmen Jan på Juldagen och att ledamoten Jonas kunde hålla öppet Aktivitetshuset Centrum på Nyårsafton tillsammans med Jan.

§ 243

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 20 januari 2014 med början
kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 25 november 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 25 november 2013 mellan kl 14 00 – 15 30 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Anna Ordförande
Anne ledamot
Malena tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 221

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 222

Då ordinarie och vice ordföranden inte var närvarande hade styrelsen att utse ny ordförande
för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att utse ledamoten Anna till ordförande för dagens sammanträde.

§ 223

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Malena.

§ 224

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 11 november 2013.

§ 225

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om för vilken resa eller för vilka ändamål vi skall söka bidrag för Kungliga Patriotiska sällskapets Understödsfond.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att utforma en bidragsansökan till Kungliga
Patriotiska Sällskapets Understödsfond utifrån de synpunkter som framkom vid
sammanträdet.

§ 226

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om för vilken resa vi skall söka bidrag för hos Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond. Till protokollet antecknades att endast ett svar blivit avgivet av medlemmarna till de 5 olika alternativ som föreningsassistent Tina låtit upprätta på ett anslag som fanns uppsatt på föreningens anslagstavla.

Styrelsen beslöt

Att undersöka möjligheten av att föreningen låter arrangera en resa till Kolmårdens
djurpark.

§ 227

Styrelsen diskuterade fråga om att låta hålla öppet Aktivitetshuset under jul- och nyårshelgerna.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att tillfråga Arian, Jonas,
David, Jan och Rolf-Otto om de har möjlighet att
Hjälpa till med att hålla öppet Aktivitetshuset under jul- och nyårshelgerna.

§ 228

På sammantr’ädet diskuterade styrelsen fråga om att gå ut på någon restaurang och äta söndagsmiddag.

Styrelsen beslöt

Att arrangera en söndagsmiddag på restaurang ”Vin och Pasta” belägen på
Plantagegatan 3 A söndagen den 29 december 2013 med början kl 16 00.

§ 229

Förelåg förslag från medlemmen Petter att köpa in 2 böcker till föreningens bibliotek
( ”Middlesex” av Jaffrey Eugenide och ”Den hemliga historien” av Donna Tartt ).

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt ledamoten Anna att köpa in pocketlitteratur till föreningens
bibliotek i enlighet med medlemmen Petters förslag.

§ 230

Föreningsassistent Tina meddelade vid sammanträdet att en medlem kommer att ställa ut fotografier i Aktivitetshusets ”konstkorridor” från och med den 2 januari 2013.

§ 231

På sammanträdet diskuterade styrelsen hur man ville utforma föreningens hemsida på
Internet.

§ 232

Till protokollet antecknades att Aktivitetshuset kommer att ha ”bakdagar” den 2 – 3 december för att kunna sälja på julbazaren den 12 december.

§ 233

Till protokollet antecknades att styrelsen ansåg att föreningsassistenterna skulle tala om för valberedningen att det är viktigt att man infinner sig till styrelsens sammanträde när man blivit vald till ledamot och även suppleant. Styrelsen ville också påminna om att det är viktigt att man i förväg anmäler förhinder till föreningens expedition om man inte kan infinna sig
på kommande sammanträde.

§ 234

Styrelsen beslöt

Att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 10 december 2013 med början
Kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 11 november 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 11 november 2013 mellan kl 14 00 – 15 20 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset Centrum.

Närvarande:

Jonas Ordförande
Anna ledamot
Conny ledamot
Olle tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 212

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 213

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Conny.

§ 214

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 28 oktober 2013.

§ 215

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om för vilken resa eller för vilka ändamål vi skall söka bidrag för hos Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att upprätta ett anslag med de 5 olika
alternativen för vilka vi skall söka bidrag för, ett eller flera, och sedan låta medlemmarna
lämna sina synpunkter i frågan.

§ 216

Medlemmen Katarina har muntligen ansökt om 500 kronor i bidrag för att kunna
köpa in musikfilm till Lyssningscirkeln.

Styrelsen beslöt

Att låta medlemmen Katarina erhålla 500 kronor i bidrag för att kunna köpa in
musikfilm till Lyssningscirkeln.

§ 217

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att gå ut på någon restaurang och äta söndagsmiddag.

Styrelsen beslöt

Att arrangera en söndagsmiddag på ”Restaurang Himalaya” belägen på Smedjegatan 1 C
söndagen den 24 november 2013 med början kl 16 00.

§ 218

Föreningsassistent Tina rapporterade att föreningen kommer att arrangera ett
besök på Stadsmuséets utställning ” Vi är romer ” på onsdagen den 4 december 2013 med början kl 14 00.

§ 219

Upptogs till behandling fråga om att låta subventionera Linda Västriks dokumentärfilm
”De dansande andarnas skog ” på biografen ”Draken ” fredagen den 22 november 2013 med
20 kronor per biljett och medlem.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att sätta upp ett anslag på
föreningens anslagstavla där medlemmarna erbjuds att gå och se Linda Västriks
dokumentärfilm ”De dansande andarnas skog” på biografen ”Draken” fredagen
den 22 november 2013 med en subvention på 20 kronor per biljett och medlem.

§ 220

Styrelsen beslöt

Att nästa sammanträde skall äga rum måndagen den 25 november 2013 med början
kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 28 oktober 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner måndagen den 28 oktober 2013 mellan kl 14 00 – 15 30 I studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Anna Ordförande
Malena tjänstgörande suppleant
Anne tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 201

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 202

Då ordinarie och vice ordinarie ordföranden inte var närvarande vid sammanträdet hade styrelsen att utse ny ordförande för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att utse ledamoten Anna till ordförande för dagens sammanträde.

§ 203

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Malena.

§ 204

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående
sammanträde den 14 oktober 2013.

§ 205

Styrelsen diskuterade hur man skulle kunna ordna öppethållandet på Aktivitetshuset när
personalen hade utbildningsdagar under hösten 2013.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna Tina och Bo-Magnus att ansvara
för öppethållandet av Aktivitetshuset i Centrum under följande tider måndagen den
4 november 2013:

Tina 12 00 – 15 45
Bo-Magnus 12 00 – 15 45,

Att uppdraga åt ledamoten Anna och Olle , Anne
samt föreningsassistent Bo-Magnus att ansvara för öppethållandet av
Aktivitetshuset under följande tider fredagen den 22 november 2013:

Anna 13 00 – 15 45
Olle 12 00 – 15 45
Anne hela dagen
Bo-Magnus 8 30 – 13 00,

Att uppdraga åt ledamoten Anna och Olle samt medlemmen Jan
att ansvara för öppethållandet av Aktivitetshuset i Centrum under
följande tider tisdagen den 26 november 2013:

Anna 14 00 – 15 45
Olle 12 00 – 15 45
Jan 13 00 – 15 45,

Att uppdraga åt föreningsassistenterna Tina och Bo-Magnus samt
Anne att ansvara för öppethållandet av Aktivitetshuset i Centrum
under följande tider måndagen den 9 december 2013:

Tina 12 00 – 15 45
Bo-Magnus 12 00 – 15 45
Anne 12 00 – 15 45,

Att uppdraga åt Olle , medlemmen Jan och Anne
att ansvara för öppethållandet av Aktivitetshuset I Centrum under följande
tider måndagen den 16 december 2013:

Olle 12 00 – 15 45
Jan 12 00 – 15 45
Anne 14 00 – 15 45.

Till protokollet antecknades att föreningen kan ha öppet musikrummet på eget ansvar,
att datasalen kan vara öppen och att snickeriet och sömnaden är stängda.

§ 206

Förelåg förslag till redovisning av den 28 oktober 2013 av hur bidrag från Wilhelm och Martina lundgrens Understödsfond använts för att subventioner resa till Sandgrund
Lars Lerin-muséet i Karlstad.

Styrelsen beslöt

Att godkänna förslag till redovisning av hur bidrag från Wilhelm och Martina Lundgrens
Understödsfond använts för att subventionera resa till Sandgrund Lars Lerin-muséet
i Karlstad att översändas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

§ 207

Styrelsen diskuterade fråga om att låta medlemmarna gå och se utställningen ” Vi är romer”
onsdagen den 13 november 2013 samt att bjuda medlemmarna på en kopp kaffe efteråt.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att arrangera en guidad visning på Stads-
muséets utställning ” Vi är romer ” onsdagen den 13 november 2013 samt att före-
ningen bjuder på en kopp kaffe efteråt.

§ 208

Föreningsassistent Tina fick i uppdrag att skriva förhållningsregler för kommande
fotoutställningar i Aktivitetshusets konstkorridor.

§ 209

Föreningassistent Bo-Magnus fick i uppdrag att skriva ett E-mail till Christina Matsdotter på Social resursförvaltning och fråga om vi behöver deltaga i deras enkät om
brukarinflytande.

§ 210

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att arrangera något för ”unga vuxna”
På Aktivitetshuset och att föreningsassistenterna Lisa och Tina skulle hålla
i detta. För närvarande spånar man på tanken att ha ett slags ”Öppet hus” på torsdagkvällarna. Handledare Rebecca Alfredsson är från Aktivitetshusets sida med i detta
projekt. Tina och Lisa skulle ha ett sammanträffande med gruppchef Arne Ahlgren för att diskutera om man skall ha en egen kväll med ”Unga vuxna”.

§ 211

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 11 november 2013
med början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 14 oktober 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 14 oktober 2013 mellan kl 14.00–15.35 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Anna ledamot
Conny ledamot
Malena tjänstgörande suppleant
Olle suppleant
Anneli suppleant
Tina föreningsassistent
Lisa föreningsassistent
Bo-Magnus Fröding föreningsassistent

§ 189

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 190

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna .

§ 191

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 30 september 2013.

§ 192

På sammanträdet diskuterade styrelsen medlemsmötet 22 oktober.

Styrelsen beslöt

Att informera om medlemsmötet på kräftfesten, på lunchen, samt i arbetsgrupperna: Olle – köksgruppen, Tina – Rekvisita-textil, Lisa – aspekt, Malena – sömnaden och Arian – Rekvisita-tapetserargruppen.
Man kommer att rapportera från styrelsen på medlemsmötet, vad styrelsen gör och vad de har gjort. Medlemmarna kan lämna respons på detta i form av ris och ros. Annars kommer det främst att vara ett idémöte.

§ 193

Ett mail från Christina Matsdotter har inkommit med inventering kring brukarmedverkan.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att kontakta Christina Matsdotter för att kontrollera senaste svarsdag, och om vi kan få skicka in svaret en vecka senare då senaste svarsdag var satt till dagens datum. Styrelsen ansåg att frågorna krävde ett eget möte.

§ 194

Diskussion om för vilket eller vilka ändamål vi ska söka bidrag hos Wilhelm och Martina Understödsfond (inskickad senast 3 februari 2014).

Styrelsen beslöt

Att bordlägga frågan till mitten av december.

§ 195

Tina har varit i kontakt med Stadsmuséet angående en guidad visning av utställningen ”Vi är romer”.

Styrelsen beslöt

Att preliminärt sätta upp 13 november kl 14.00 för en kostnadsfri guidad visning. Tina sätter upp anslag. Styrelsen beslöt även att bjuda medföljande medlemmar på kaffe efter utställningen.

§ 196

Nästa söndagsmiddag infaller 27 oktober.

Styrelsen beslöt

Att middagen äts på restaurang Gyllene Prag.

§ 197

En förfrågan från föreningsassistenterna Lisa och Tina angående upprättande av anställningsbevis.

Styrelsen beslöt

Att Tina och Arian tar fram en mall på anställningsbevis till nästa möte.
§ 198

Diskussion angående 16,5 m tyg inköpt på IKEA för länge sen.

Styrelsen beslöt

Att bilda en projektgrupp som tar fram förslag på vad man kan använda det till. Till gruppen utsågs Tina, Lisa, Anna?, Olle?. Gruppen ska träffas i biblioteket på onsdag 23 oktober för att spåna idéer.

§ 199

Den tidigare föreningsassistenten Christina efterlyser ett intyg från sin anställning.

Styrelsen beslöt

Att Arian ansvarar för att intyget skrivs, men att han kan behöva hjälp och råd. Avtackning av Christina ska hållas i samband med att hon får sitt intyg.

§ 200

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 28 oktober 2013
med början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 30 september 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 30 september 2013 mellan kl 14 00 – 15 25 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Anna Ordförande
Anne ledamot
Malena ledamot
Tina föreningsassistent
Lisa föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 182

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 183

Då ordinarie och vice ordföranden inte var närvarande hade styrelsen att utse ny ordförande för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att utse ledamoten Anna till ordförande för dagens sammanträde.

§ 184

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Malena.

§ 185

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 16 september 2013.

§ 186

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om för vilka ändamål man skulle ansöka om bidrag hos Kungliga Patriotiska Sällskapets understödsfond.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att kontakta Kungliga Patriotiska
Sällskapet och efterhöra vilka villkor som gäller för att erhålla bidrag ur dess
understödsfond.

§ 187

Styrelsen diskuterade förslag om att anordna en guidad visning på Stadsmuséets utställning
av utställningen ”Romer”.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att kontakta Stadsmuséet för att få
närmare information om utställningen ”Romer”.

§ 188

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 14 oktober 2013
med början kl 14 00.