månadsarkiv: november 2013

Protokoll styrelsemöte 25 november 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 25 november 2013 mellan kl 14 00 – 15 30 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Anna Ordförande
Anne ledamot
Malena tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 221

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 222

Då ordinarie och vice ordföranden inte var närvarande hade styrelsen att utse ny ordförande
för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att utse ledamoten Anna till ordförande för dagens sammanträde.

§ 223

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Malena.

§ 224

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 11 november 2013.

§ 225

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om för vilken resa eller för vilka ändamål vi skall söka bidrag för Kungliga Patriotiska sällskapets Understödsfond.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att utforma en bidragsansökan till Kungliga
Patriotiska Sällskapets Understödsfond utifrån de synpunkter som framkom vid
sammanträdet.

§ 226

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om för vilken resa vi skall söka bidrag för hos Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond. Till protokollet antecknades att endast ett svar blivit avgivet av medlemmarna till de 5 olika alternativ som föreningsassistent Tina låtit upprätta på ett anslag som fanns uppsatt på föreningens anslagstavla.

Styrelsen beslöt

Att undersöka möjligheten av att föreningen låter arrangera en resa till Kolmårdens
djurpark.

§ 227

Styrelsen diskuterade fråga om att låta hålla öppet Aktivitetshuset under jul- och nyårshelgerna.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att tillfråga Arian, Jonas,
David, Jan och Rolf-Otto om de har möjlighet att
Hjälpa till med att hålla öppet Aktivitetshuset under jul- och nyårshelgerna.

§ 228

På sammantr’ädet diskuterade styrelsen fråga om att gå ut på någon restaurang och äta söndagsmiddag.

Styrelsen beslöt

Att arrangera en söndagsmiddag på restaurang ”Vin och Pasta” belägen på
Plantagegatan 3 A söndagen den 29 december 2013 med början kl 16 00.

§ 229

Förelåg förslag från medlemmen Petter att köpa in 2 böcker till föreningens bibliotek
( ”Middlesex” av Jaffrey Eugenide och ”Den hemliga historien” av Donna Tartt ).

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt ledamoten Anna att köpa in pocketlitteratur till föreningens
bibliotek i enlighet med medlemmen Petters förslag.

§ 230

Föreningsassistent Tina meddelade vid sammanträdet att en medlem kommer att ställa ut fotografier i Aktivitetshusets ”konstkorridor” från och med den 2 januari 2013.

§ 231

På sammanträdet diskuterade styrelsen hur man ville utforma föreningens hemsida på
Internet.

§ 232

Till protokollet antecknades att Aktivitetshuset kommer att ha ”bakdagar” den 2 – 3 december för att kunna sälja på julbazaren den 12 december.

§ 233

Till protokollet antecknades att styrelsen ansåg att föreningsassistenterna skulle tala om för valberedningen att det är viktigt att man infinner sig till styrelsens sammanträde när man blivit vald till ledamot och även suppleant. Styrelsen ville också påminna om att det är viktigt att man i förväg anmäler förhinder till föreningens expedition om man inte kan infinna sig
på kommande sammanträde.

§ 234

Styrelsen beslöt

Att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 10 december 2013 med början
Kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 11 november 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 11 november 2013 mellan kl 14 00 – 15 20 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset Centrum.

Närvarande:

Jonas Ordförande
Anna ledamot
Conny ledamot
Olle tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 212

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 213

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Conny.

§ 214

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 28 oktober 2013.

§ 215

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om för vilken resa eller för vilka ändamål vi skall söka bidrag för hos Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att upprätta ett anslag med de 5 olika
alternativen för vilka vi skall söka bidrag för, ett eller flera, och sedan låta medlemmarna
lämna sina synpunkter i frågan.

§ 216

Medlemmen Katarina har muntligen ansökt om 500 kronor i bidrag för att kunna
köpa in musikfilm till Lyssningscirkeln.

Styrelsen beslöt

Att låta medlemmen Katarina erhålla 500 kronor i bidrag för att kunna köpa in
musikfilm till Lyssningscirkeln.

§ 217

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att gå ut på någon restaurang och äta söndagsmiddag.

Styrelsen beslöt

Att arrangera en söndagsmiddag på ”Restaurang Himalaya” belägen på Smedjegatan 1 C
söndagen den 24 november 2013 med början kl 16 00.

§ 218

Föreningsassistent Tina rapporterade att föreningen kommer att arrangera ett
besök på Stadsmuséets utställning ” Vi är romer ” på onsdagen den 4 december 2013 med början kl 14 00.

§ 219

Upptogs till behandling fråga om att låta subventionera Linda Västriks dokumentärfilm
”De dansande andarnas skog ” på biografen ”Draken ” fredagen den 22 november 2013 med
20 kronor per biljett och medlem.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att sätta upp ett anslag på
föreningens anslagstavla där medlemmarna erbjuds att gå och se Linda Västriks
dokumentärfilm ”De dansande andarnas skog” på biografen ”Draken” fredagen
den 22 november 2013 med en subvention på 20 kronor per biljett och medlem.

§ 220

Styrelsen beslöt

Att nästa sammanträde skall äga rum måndagen den 25 november 2013 med början
kl 14 00.