månadsarkiv: september 2013

Protokoll styrelsemöte 30 september 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 30 september 2013 mellan kl 14 00 – 15 25 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Anna Ordförande
Anne ledamot
Malena ledamot
Tina föreningsassistent
Lisa föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 182

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 183

Då ordinarie och vice ordföranden inte var närvarande hade styrelsen att utse ny ordförande för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att utse ledamoten Anna till ordförande för dagens sammanträde.

§ 184

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Malena.

§ 185

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 16 september 2013.

§ 186

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om för vilka ändamål man skulle ansöka om bidrag hos Kungliga Patriotiska Sällskapets understödsfond.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att kontakta Kungliga Patriotiska
Sällskapet och efterhöra vilka villkor som gäller för att erhålla bidrag ur dess
understödsfond.

§ 187

Styrelsen diskuterade förslag om att anordna en guidad visning på Stadsmuséets utställning
av utställningen ”Romer”.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att kontakta Stadsmuséet för att få
närmare information om utställningen ”Romer”.

§ 188

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 14 oktober 2013
med början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 16 september 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 16 september 2013 mellan kl 14 00 – 15 10 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Jonas Ordförande
Conny ledamot
Anna ledamot
Malena tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 175

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträdde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 176

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Conny.

§ 177

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 9 september 2013.

§ 178

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om man skulle ha något musikarrangemang på den planerade kräftfesten som äger rum tisdagen den 15 oktober.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att kontakta husets musikensemble för
att efterhöra om de kan åtaga sig att ansvara för ett enklare musikarrangemang på
kräftfesten den 15 oktober.

§ 179

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att förbättra föreningens förslagslåda.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att göra något kreativt åt föreningens
förslagslåda.

§ 180

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om utformningen av föreningens hemsida.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att inkomma med förslag på ny hemsida för
föreningen.

§ 181

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att låta arrangera en surströmmingsfest
för medlemmarna.

Styrelsen beslöt

Att låta arrangera en surströmmingsfest för medlemmarna onsdagen den 6 november
2013 med början kl 17 00, samt

Att fastställa avgiften för att få deltaga på surströmmingsfesten till 30 kronor per medlem
och högsta antalet deltagare till 30 personer.

Protokoll styrelsemöte 9 september 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner måndagen den 9 september 2013 mellan kl 14 00 – 15 10 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset I Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Anna ledamot
Olle tjänstgörande suppleant
Malena tjänstgörande suppleant
Anne aktiveringspedagog
Sepideh arbetsterapeutstuderande
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 166

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 167

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Olle .

§ 168

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 2 september 2013.

§ 169

Förelåg uppställning med förslag på domännamn för föreningens hemsida upprättad
den 2 september 2013.

Styrelsen beslöt

Att antaga domännamnet ”aktivitetshusetsvanner.se” som föreningens domännamn
för hemsidan på internet.

§ 170

Till protokollet antecknades att styrelsen diskuterade resan till Lars Lerin-muséet i
Karlstad som äger rum torsdagen den 26 september.
§ 171

Förelåg Social resursförvaltnings inbjudan till föreningskurser för hösten 2013.

Styrelsen beslöt

Att anmäla ordföranden Arian till ”Arbetsgivarkunskap för styrelser”
onsdagen den 18 september,

att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att tillfråga ledamöterna
Jerry och Jonas om de vill deltaga i ”Arbetsgivarkunskap
för styrelser” onsdagen den 2 oktober ( senast anmälningsdatum onsdagen den
25 september ),

Att anmäla föreningsassistenterna Lisa , Tina och Bo-Magnus
till kurs ”Att vara anställd i förening” torsdagen den 10 oktober ( senast anmälnings-
datum torsdagen den 3 oktober, samt

att anmäla föreningsassistent Tina till kurs ”Workshop Mångfald” tisdag
den 26 november ( senast anmälningsdatum tisdagen den 19 november ).

§ 172

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att låta arrangera en kräftfest för medlemmarna.

Styrelsen beslöt

Att kräftskivan skall äga rum tisdagen den 15 oktober 2013 med början kl 17 00,

Att fastställa kostnaden för deltagande på kräftfesten till 40 kronor per person
och att högsta antalet deltagare fastställes till 40 personer,

att anmälan till kräftfesten skall ske senast den 8 oktober och att sista betalningsdag
fastställes till detta datum,

att varje deltagare erhåller 8 kräftor eller 3 hekto räkor.

§ 173

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att låta arrangera ett medlemsmöte
strax efter kräftfesten och propagera för detsamma vid kräftfesten.

Styrelsen beslöt

Att arrangera ett medlemsmöte tisdagen den 22 oktober 2013 mellan kl 13 00 – 15 00,
samt

Att uppdraga åt ordföranden Arian samt föreningsassistenterna Lisa
och Tina att baka en fin tårta till medlemsmötet.

§ 174

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 16 september 2013
med början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 2 september 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 2 september 2013 mellan kl 14 00 – 15 35 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Anna ledamot
Malena tjänstgörande suppleant
Sepideh arbetsterapeutstuderande
Lisa föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 152

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 153

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna .

§ 154

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 19 augusti 2013.

§ 155

På sammanträdet diskuterade styrelsen om föreningen skulle fortsätta med att prenumerera på RSMH:s ( Riksförbundet för Social och Mental Hälsa ) tidskrift ” Revansch! ” för år 2014.

Styrelsen beslöt

Att prenumerera på RSMH:s tidskrift ” Revansch! ” för år 2014 till en kostnad av
195 kronor.

§ 156

Vid sammanträdet hade styrelsen att utse nya firmatecknare för föreningen Aktivitetshusets Vänner.

Styrelsen beslöt – med upphävande av sitt beslut av den 18 mars 2013 ( § 56 ) –

Att till firmatecknare för föreningen Aktivitetshusets Vänner utse Arian , Jonas , Anna och Bo-Magnus att två i förening teckna föreningen Aktivitetshusets Vänners firma.

§ 157

Styrelsen har vid sammanträde den 24 juni 2013 ( § 129 ) beslutat låta subventionera 16
platser vad avser inträdet till djurparken ” Nordens ark ” med 100 kronor per person.
Till protokollet antecknades att avgiften för att följa med på resan blev 100 kronor
per person samt att Aktivitetshuset i Centrum erhöll halva summan av denna intäkt,
600 kronor, för att täcka kostnaden för förhyrning av två minibussar. Resterande kostnad
för förhyrning av minibussar bekostades av Aktivitetshuset i Centrum.

Styrelsen beslöt – med upphävande av sitt beslut av den 24 juni 2013 ( § 129 ) –

Att subventionera 12 platser ( 2 chaufförer och 10 deltagare ) vad avser inträdet till
djurparken ” Nordens ark ” med hela kostnaden, 210 kronor per person, samt erhålla
intäkter från deltagarna på 600 kronor.

§ 158

Styrelsen har vid sammanträde den 19 augusti 2013 ( § 149 ) beslutat att inboka en resa till
Lars Lerin-muséet i Karlstad under vecka 39 ( 2013-09-23 – – 2013-09-27 ). Vid sammanträdet framkom att bästa dagen för resan är torsdagen den 26 september 2013. Styrelsen diskuterade hur man vidare skulle arrangera denna resa.
Styrelsen beslöt

Att inboka en resa med Interbuss – Strömma Buss AB – torsdagen den 26 september
mellan kl 08 00 – 20 00 till en kostnad av 10 600 kronor inkl moms för resa till
Karlstad fram och åter,

Att låta anteckna att deltagarna äter medhavd matsäck i bussen när den är stillastående
på vägen till Karlstad,

Att äta lunch på Värmlands Länsmuseums Restaurang för en kostnad av 95 kronor per
person,

att föreningen betalar inträde med 80 kronor per person för till Lars Lerin-muséet,

att föreningen betalar för en guidad tur på Lars Lerin-muséet med 1 250 kronor,

att bekosta fralla med kaffe på ”Rasta Brålanda” på framdukat bord med 55 kronor per
person,

att som villkor för att få följa med på denna resa uttaga en avgift på 150 kronor samt
50 kronor i avgift för att teckna medlemskap i föreningen Aktivitetshusets Vänner
om man inte redan gjort detta för år 2013.

Till protokollet antecknades att föreningen skickat ett E-mail till konstnären Lars Lerin
som låtit meddela att han eventuellt kan träffa oss om vi kan boka in en lämplig tid.

§ 159

Styrelsen har vid sammanträde den 12 augusti ( § 141 ) diskuterat nyanställningar av Lisa och Tina då föreningsassistent Christina slutade sin anställning den 30 juni 2013.

Styrelsen beslöt – med upphävande av sitt beslut av den 12 augusti 2013 ( § 141 ) –

Att anställa Tina på 0,25 anställning som
föreningsassistent hos föreningen Aktivitetshusets Vänner från och med den
9 september 2013 till och med den 28 februari 2014 med en månadslön på
18 165 kronor per månad för en heltidsanställning och med ett lönebidrag från
Arbetsförmedlingen på 80 %, samt

Att anställa Lisa på 0,25 anställning som
föreningsassistent hos föreningen Aktivitetshusets Vänner från och med den
1 september 2013 till och med den 31 december 2013 med en månadslön på
18 165 kronor per månad för en heltidsanställning och med ett lönebidrag från
Arbetsförmedlingen på 80 %.
§ 160

Förelåg inbjudan från Göteborgs FöreningsCenter ( GFC ) med inbjudan att deltaga i planeringen, som äger rum den 12 september 2013 på Mötesplats Göteborg ( Södra Allégatan 1 B ), inför Internationella Frivilligdagen som äger rum den 5 december 2013.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att tillfråga medlemmen
Jan om han vill medverka i planeringen den 12 september inför
Internationella Frivilligdagen som äger rum den 5 december 2013.
§ 161

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att utse ny representant för föreningen
i NSPHiG.

Styrelsen beslöt

Att utse medlemmen Jan till föreningens representant i NSPHiG ( Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg ).

§ 162

Förelåg inkommet E-mail från Göteborgs FöreningsCenter ( GFC ) till Workshop med Öppna Kanalen torsdagen den 19 september 2013. Man får möjlighet att bevista en TV-inspelning och prova på att stå bakom eller framför TV-kameran.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att uppsätta E-mailet på
föreningens anslagstavla.

§ 163

Förelåg E-mail från Göteborgs FöreningsCenter ( GFC ) och Jordens Vänner, Friends of Earth Sweden, till föredrag och workshops benämnt dels ”Klimaträttvisa-workshopen” som äger rum den 9 september, och dels ” Greenwash ” som äger rum den 10 september på Mötesplatsen, Södra allégatan 1 B.

Styrelsen beslöt

Att anmäla ordföranden Arian till föredrag och workshop ” Greenwash ” som
äger rum på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B, tisdagen den 10 september 2013, samt

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att uppsätta E-mailet på föreningens
anslagstavla.

§ 164

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att låta arrangera en söndagsmiddag på
Restaurang ”Bawarshi” söndagen den 29 september 2013.

Styrelsen beslöt

Att låta arrangera en söndagsmiddag för medlemmarna på Restaurang ”Bawarshi”
belägen på Fjärde Långgatan 3 söndagen den 29 september 2013 med början kl 16 00.

§ 165

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 9 september 2013 med
början kl 14 00.