månadsarkiv: augusti 2013

Protokoll styrelsemöte 19 augusti 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 19 augusti 2013 mellan kl 14 00 – 15 35 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Conny ledamot
Jerry ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Olle tjänstgörande suppleant
Malena suppleant
Bo-Magnus sekreterare

§ 142

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 143

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Olle.

§ 144

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 12 augusti 2013.

§ 145

Förelåg förslag till budgetplan för år 2014 att inskickas till Social resursförvaltning i samband med att vi söker bidrag för nästa år.

Styrelsen beslöt

Att godkänna förslag till budgetplan för år 2014 att översändas till Social resursförvaltning
i samband med att vi söker bidrag för nästa år.

§ 146

Förelåg förslag till verksamhetsplan för år 2014 att översändas till Social resursförvaltning
i samband med att vi söker bidrag för nästa verksamhetsår.
Styrelsen beslöt

Att godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2014 med de tillägg som framkom vid
sammanträdet och översända denna till Social resursförvaltning i samband med att
vi söker bidrag för nästa verksamhetsår.

§ 147

På sammanträdet diskuterade styrelsen vilka intäkter och kostnader som förväntades inflyta under resterande del av år 2013 och som skulle överlämnas till Social resursförvaltning i samband med att vi söker bidrag för nästa verksamhetsår.

Styrelsen beslöt

Att inlämna de bilagor som upptager förväntade kostnader och intäkter för resterande del
av år 2013 till Social resursförvaltning i samband med att vi söker bidrag för nästa
verksamhetsår.

§ 148

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att låta arrangera en söndagsmiddag för medlemmarna.

Till protokollet antecknades att styrelsen vid sammanträde den 24 juni 2013 ( § 130 )
beslutat arrangera en söndagsmiddag för medlemmarna söndagen den 25 augusti.

Styrelsen beslöt – med upphävande av sitt beslut under § 130/2013 –

Att inte låta arrangera någon söndagsmiddag den 25 augusti, samt

Att bordlägga fråga om att låta arrangera en söndagsmiddag på söndagen
den 29 september.

§ 149

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att boka datum för att arrangera
en resa till Lars Lerin-muséet i Karlstad.

Styrelsen beslöt

Att inboka en resa till Lars Lerin-muséet i Karlstad under vecka 39
( 2013-09-23 – – 2013-09-27 ).

§ 150

Förelåg E-mail med inbjudan från KPH ( Kompetenscentrum för psykisk Hälsa ) att anmäla
2 – 3 deltagare att ingå i referensgrupp i samband med att ”Regional utvecklingsplan
för psykiatri i VGR ( Västra Götalands Regionen ) från år 2005 uppdateras.

Styrelsen beslöt

Att bordlägga ärendet.

§ 151

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 2 september 2013
med början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 12 augusti 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 12 augusti 2013 mellan kl 14 00 – 15 10 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset
i Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Conny ledamot
Jerry ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Bo-Magnus sekreterare

§ 139

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Jerry.

§ 140

Till protokollet antecknades att dagens sammanträde var att anse som ett extra styrelsesammanträde.

§ 141

Styrelsen har vid sammanträde den 1 juli 2013 ( § 138 ) diskuterat nyanställningar av
Lisa och Tina då föreningsassistent Christina slutade
sin anställning den 30 juni 2013.

Styrelsen beslöt – med upphävande av sitt beslut av den 1 juli 2013 ( § 138 ) –

Att anställa Tina på 0,25 anställning som
föreningsassistent hos föreningen Aktivitetshusets Vänner från och med den
1 september 2013 till och med den 28 februari 2014 med en månadslön på
16 700 kronor per månad och med ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen på
80 %, samt

Att anställa Lisa på 0,25 anställning som
föreningsassistent hos föreningen Aktivitetshusets Vänner från och med den
1 september 2013 till och med den 31 december 2013 med en månadslön på
17 400 kronor per månad och med ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen på
80 %.