månadsarkiv: april 2013

Protokoll styrelsemöte 29 april 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 29 april 2013 mellan kl 14 00 – 15 40 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Jonas Ordförande
Conny ledamot
Anna ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Ulf tjänstgörande suppleant
Malena suppleant
Christina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 85

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 86

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Ulf.

§ 87

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 8 april 2013.

§ 88

Förelåg inbjudan till ”Blodomloppet” måndagen den 3 juni 2013 ( arrangörer: ”Droppen Blodgivning” och ”ÖIS friidrott”, sponsorer: ”Team Sportia”, ”Nordstan köpcenter” och
Köpcentrumet ”ICA FOCUS 7 – 23 ”.

Styrelsen beslöt

Att subventionera 15 platser med 150 kronor per plats i ”Blodomloppet” som äger rum
måndagen den 3 juni 2013 i Slottsskogen ( startavgift 200 kronor/person ), samt

att uppdraga åt föreningsassistenterna att uppsätta ett anslag på föreningens anslags-
tavla där medlemmar i föreningen kan anmäla sig senast tisdagen den 7 maj 2013.
§ 89

Upptogs till behandling fråga om att höja föreningsassistenternas bruttolön från 17 400 kronor per månad till 17 900 kronor per månad för en heltidsanställning. Till protokollet antecknades att föreningsassistenterna Christina och Bo-Magnus upprätthåller var sin 0,5 anställning som föreningsassistent vid föreningen Aktivitets-
husets Vänner. Vidare antecknades att fackföreningen ”Unionen” avtalat igenom en
löneförhöjning på 2,8 % lönepåslag för sina medlemmar.

Styrelsen beslöt

Att höja föreningsassistenternas bruttolön från 17 400 kronor per månad till 17 900
kronor per månad för en heltidsanställning, samt

att uppdraga åt kassören att räkna på kostnaden för föreningen om Arbetsföremedlingen
höjer sin lönebidragsnivå till 21 000kronor/månad.

Vidare antecknades att medlemmen Hannes meddelat att det finns förslag
på att höja lönebidragsnivån till 21 000 kronor/månad.

§ 90

På sammanträdet diskuterade styrelsen föreningens deltagande i NSPHiG.

Styrelsen beslöt

Att taga upp frågan om NSPHiG vid kommande sammanträde och under tiden samla in
material om deras verksamhet.

§ 91

Styrelsen diskuterade vilka sommarutflykter som skulle anordnas i sommar.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att uppsätta ett anslag på föreningens
anslagstavla där man låter medlemmarna i föreningen nedteckna sina egna förslag
om vilka utflykter de tycker att föreningen bör anordna under sommaren.

§ 92

Styrelsen diskuterade att anordna en söndagsmiddag för medlemmarna under den närmaste tiden.

Styrelsen beslöt

Att låta anordna en söndagsmiddag på söndagen den 2 juni 2013, samt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att uppsätta ett anslag på föreningens anslags-
tavla där man låter medlemmarna anteckna förslag på vilken restaurang som
man skall gå ut och äta på.

§ 93

Till protokollet antecknades att ordföranden Arian , ledamoten Jerry
och medlemmen Jan anmäls till Göteborgs föreningsCenters ( GFC ) årsmöte
som äger rum på Mötesplats Göteborg ( Södra Allégatan 1 B ) tisdagen den 14 maj 2013.

§ 94

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 13 maj 2013 med början
kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 8 april 2013

Styrelsemöte 8 april 2013 kl 14.00–15.35

Närvarande
Arian Ordförande
Jonas Ledamot
Anne Ledamot
Anna Ledamot
Anneli Suppleant
Ulf Suppleant
Malena Suppleant
Bo-Magnus Adjungerad föreningsassistent
Christina Adjungerad föreningsassistent
Anmält förhinder:
Conny Ledamot
Olle Suppleant
§ 69 Mötets öppnande
Arian öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§ 70 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med vissa tillägg
§ 71 Val av justerare
BESLUT. att välja Jonas att justera dagens protokoll
§ 72 Föregående protokoll
Protokollet läses igenom och läggs till handlingarna
§ 73 Träffpunktsverksamheten
Liten rapport angående den nystartade faddergruppen. Nytt möte skall planeras då inte alla kunde vara med sist.
En diskussion uppstår om hur Vännernas engagemang skall se ut.
Mer information kommer på något av våra kommande möten.
§ 74 Kommitté för planering av Karstadsresan
BESLUT. att bordlägga ärendet tills vi vet om vi får de sökta bidraget
§ 75 Subvention av AH.s Lundresa
BESLUT. att inte subventionera resan till Lund.
§ 76 Skrivelse till allmänna stiftelser
BESLUT: att använda föregående års ansökan med vissa tillägg
§ 77 Bidragsansökan 2014 till Social Resurs
BESLUT: att vi har ett idémöte måndagen den 15 april klockan 14:30 och diskuterar ansökan och vilka som skall vara ansvariga
§ 78 Inköp av pocketböcker
Vi behöver nya fräscha pocketböcker.
BESLUT: att Anna får 500 kronor att köpa böcker för
§ 79 Anställdas punkt
a) Ledighet 25 maj
Bo-Magnus vill ha ledigt för att kunna åka med på resan till Lund
BESLUT: att Bo-Magnus får ledigt denna dag
att Jonas åtar sig att jobba den kvällen och pratar med Jan om han kan hjälpa till.
b) Arbetsbeskrivningarna
Arbetsbeskrivningarna är från 2008 och stämmer inte längre. De bör göras om.
BESLUT: att Christina och Bo-Magnus ändrar på det som inte stämmer
att ta upp detta på nästa möte
§ 80 Friskvårdsklubben – sommar
Friskvårdsklubben kommer att ha sina årliga sommaraktiviteter och har frågat om vi kan hålla i aktiviteten den 26:e juni, vecka 26. Förslagsvis i Slottskogen
BESLUT: att vi håller i denna aktivitet tillsammans med Aktivitetshuset.
Vi pratar även om våra egna utflykter under sommaren.
BESLUT: att ta upp detta på nästa möte
§ 81 Rapporter
a) Hjärt- och lungräddning
Bo-Magnus har ringt och pratat med folkuniversitetet.
Styrelsen anser att det inte är något för oss.
b) Bokföring- och ekonomikurser
På förra mötet beslutade vi att Jonas och Arian skulle gå bokföringskurs den 20-21 april men den var fulltecknad. Jerry har blivit anmäld till ekonomikurs den 18 april och fått en plats.
§ 82 Blodomloppet 3 juni
För två år sen gick vi Blodomloppet tillsammans och det var trevligt. Flera stycken har önskat att vi skall göra det igen, då betalde Kyrkan för detta. I år har de inte råd med det men frågar oss om vi har möjlighet att subventionera. Kostnaden är 250/person och då kanske var och en betalar 100 kronor och så subventionerar vi resten
BESLUT: att sätta upp en intresseanmälan och höra hur många av medlemmarna som är intresserade.
att bordlägga beslutet om subventionering till nästa möte.
§ 83 Nästa möte
BESLUT: att ha nästa styrelsemöte den 29 april kl 14:00
§ 84 Övriga frågor
a) Vi bestämmer att Söndagmiddagen den 28 april skall vara på restaurang Himalaya
b) De överblivna kläderna från klädbytardagen ligger kvar. Olle får ansvara så att de lämnas in till Myrorna eller dylikt.