månadsarkiv: mars 2013

Protokoll styrelsemöte 18 mars 2013

Styrelsemöte 18 mars 2013 kl 14.00–15.25

Närvarande
Arian Ordförande
Jonas Ledamot
Jerry Ledamot
Anna Ledamot
Anneli Suppleant
Olle Suppleant
Ulf Suppleant
Bo-Magnus Adjungerad föreningsassistent
Christina Adjungerad föreningsassistent
Anmält förhinder:
Conny Ledamot
Malena Suppleant

§ 51 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna till första mötet för nya styrelsen. Dagen till ära serveras kaffe och bullar.
§ 52 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.
§ 53 Val av justeringsman
Styrelsen väljer Anna till att justera dagens protokoll
§ 54 Föregående protokoll
Bo-Magnus läser igenom föregående protokoll och det läggs till handlingarna.
§ 55 Konstituering av styrelsen
BESLUT: att välja Jonas till vice ordförande
att välja Christina till sekreterare
att välja Bo-Magnus till kassör
Här tar Christina över och skriver protokollet.
§ 56 Utseende av firmatecknare för Aktivitetshusets Vänner
Styrelsen beslutar- med upphävande av sitt beslut av den 12 mars 2012 (§ 54) –

BESLUT: att till firmatecknare för Föreningen Aktivitetshusets Vänner utse
Arian , Jonas Ottosson , Bo-Magnus och Christina att två i förening teckna Föreningen Aktivitetshuset Vänners firma.
§ 57 Utseende av firmatecknare för Arbetsgruppen Rekvisita
Styrelsen beslutar- med upphävande av sitt beslut av den 12 mars 2012 (§ 55) –

BESLUT: att till firmatecknare för Arbetsgruppen Rekvisita utse Anders, Lena, Arian och Bo- Magnus att två i förening teckna Arbetsgruppen Rekvisitas firma
Till protokollet antecknas att Arbetsgruppen Rekvisita har organisationsnummer 857207-9179 eftersom de utgör en sektion av Aktivitetshusets Vänner.
§ 58 Förslag till skrivelse till allmänna stiftelser
BESLUT: att styrelsen läser igenom förslaget och att vi bordlägger detta till nästa möte.
§ 59 Bidrag med 500 kronor till Musikcirkeln
BESLUT: att Katarina även detta år får 500 kronor i bidrag för material till sin musikcirkel.
§ 60 Inrättande av ”faddersystem” på Aktivitetshuset
Vännerna bör ta mer ansvar vad gäller träffpunktsdelen och möte med besökare bland annat för att göra föreningen mer synlig och se till att folk känner sig välkomna.
BESLUT: att bilda en grupp som tar fram former hur vi skall kunna göra detta på bästa sätt
att välja Ulf, Olle, Jerry och Christina att ingå i denna grupp. Gruppens första möte blir måndagen den 25 mars kl 14.
§ 61 Påsköppet i Vännerna
Arian informerar att han och Jan kommer att ha öppet på påskdagen den 31 mars.
§ 62 Söndagmiddag
BESLUT: att ha inte ha någon söndagmiddag i mars utan ha 2 stycken i april istället; 7 april och 28 april
att gå till Pasta Haus på Nordenskiöldsgatan den 7 april.
§ 63 Inbjudningar
Vi har fått en inbjudan att vara med på en kursdag vad gäller Överenskommelsen mellan regeringen, kommunen och idéburna organisationer. Denna kurs skall ge grundläggande kunskap och äger rum den 17 april. Den kostar 150 kronor/person.
BESLUT: att skicka Arian och Jerry.
att fråga Jan om han vill gå med på denna kurs
att föreningen står för kostnaderna
§ 64 Rapporter
Det finns inga rapporter att rapportera.
§ 65 Förslagslådan
Det har kommit in ett förslag om att gå på en gratis utbildning i Hjärt och Lungräddning via Folkuniversitetet. I formuleringen är det svårt att tyda vilka de vänder sig till.
BESLUT: att Bo-Magnus ringer och pratar med de ansvariga för kursen och informerar om detta på nästa möte.
§ 66 Nästa möte
Eftersom nästa möte egentligen skulle vara den 1 april, när det är helgdag, så bestämmer vi att ha nästa möte den 8 april istället.
§ 67 Övrigt
Vi har fått chansen att gå på flera olika gratis kurser via Göteborgs Stad – Idrott och förening.

BESLUT: att Jerry och Christina går på ”Ekonomi grund” den 18 april
att Jonas och Arian går på ”Bokföring grund” den 20-21 april
att Bo-Magnus ringer och anmäler ovanstående personer.
Anna informerar om att det är ”Leva-Fungeramässa” på svenska mässan den 16-18 april. Det är gratis inträde. Vi sätter upp ett anslag och så kanske vi kan vara flera som går tillsammans.
§ 68 Mötets avslutning
Arian avslutar sitt första möte som ny ordförande och tackar alla som varit med.