månadsarkiv: februari 2013

Protokoll styrelsemöte 18 februari 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner måndagen den 18 februari 2013 mellan kl 14 00 – 15 35 I studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset I Centrum.

Närvarande:

Jonas Ordförande
Conny ledamot
Jerry ledamot
Anna ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Arian suppleant
Christina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 41

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 42

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Jerry.

§ 43

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 4 februari 2013.

§ 44

Upptogs till behandling budgetplan för år 2013.

Styrelsen beslöt föreslå föreningsstämman besluta

Att uppdraga åt styrelsen att planera sin verksamhet utefter ramarna i budgetplan för år
2013.

Vidare beslöt styrelsen

Att uppdraga åt sekreteraren att inskriva de ändringar och tillägg i budgetplan för år 2013
som framkom vid sammanträdet.
§ 45

Upptogs till behandling fråga om föreningen skall fortsätta vara medlem i Göteborgs FöreningsCenter ( GFC ) under år 2013.

Styrelsen beslöt

Att föreningen skall vara medlem i Göteborgs FöreningsCenter ( GFC ) under år 2013
till en kostnad av 500 kronor.

§ 46

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att ge föreningsassistent Christina
2 månaders tjänstledighet med bibehållen lön jämte lön för en månads uppsägningstid då
hon avser att pröva arbete på arbetskooperativet ” 21:ans Hörne ”.

Styrelsen beslöt

Att medgiva föreningsassistent Christina 2 månaders tjänstledighet med
bibehållen lön jämte lön för en månads uppsägningstid då hon avser att pröva
arbete på arbetskooperativet ”21:ans Hörne”.

§ 47

Upptogs till behandling fråga om att låta ledamoten Anna köpa in litteratur
från bokhandelsrealisationen till föreningens bibliotek.

Styrelsen beslöt

Att låta ledamoten Anna köpa in litteratur från bokhandelsrealisationen
till föreningens bibliotek.

§ 48

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om ”fadderskap” åt nya besökare på Aktivitetshuset i Centrum.

Styrelsen beslöt

Att upptaga fråga om ”fadderskap” åt nya besökare till behandling på ett
kommande medlemsmöte.

§ 49

Styrelsen diskuterade på vilken restaurang som föreningen skulle arrangera sin söndagsmiddag på den 24 februari 2013.

Styrelsen beslöt

Att låta arrangera söndagsmiddagen den 24 februari 2013 på restaurang ” Gyllene Prag ”.

§ 50

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 18 mars 2013 med
början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 4 februari 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen aktivitetshusets Vänner
måndagen den 4 februari 2013 mellan kl 14 00 – 15 30 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Jonas Ordförande
Conny ledamot
Anna ledamot
Olle ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Arian suppleant
Christina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 28

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 29

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna.

§ 30

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 21 januari 2013.

§ 31

Sekreteraren gav vid sammanträdet en redogörelse för föreningens årsredovisning för år 2012.

Styrelsen beslöt föreslå föreningsstämman besluta

Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med bokslutet i styrelsens
årsredovisning för år 2012.

§ 32

Upptogs till behandling föreningens verksamhetsberättelse för år 2012.
Styrelsen beslöt föreslå föreningsstämman besluta

Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Vidare beslöt styrelsen

Att uppdraga åt sekreteraren att inskriva de ändringar och tillägg i verksamhetsberättelsen
som framkom vid sammanträdet.

§ 33

Upptogs till behandling verksamhetsplan för år 2013.

Styrelsen beslöt föreslå föreningsstämman besluta

Att uppdraga åt styrelsen att planera sin verksamhet efter målsättningarna i
verksamhetsplan för år 2013.

Vidare beslöt styrelsen

Att uppdraga åt sekreteraren att inskriv den ändring i verksamhetsplan för år 2013
som framkom vid sammanträdet.

§ 34

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om upprättande av budgetplan för år 2013 krävde 2 sammanträden.

Styrelsen beslöt

Att upptaga budgetplan för år 2013 på styrelsesammanträde den 18 februari 2013, samt

Att uppdraga åt sekreteraren att översända budgetplanen som E-post i samband med
att nästa kallelse skickas ut till sammanträdet den 18 februari.

§ 35

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att hålla öppet Aktivitetshuset mellan
kl 09 15 – 13 00 tisdagen den 12 mars 2013.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Christina och ordföranden Jonas
att ansvara för öppethållandet av Aktivitetshuset i Centrum tisdagen den 12 mars 2013,
samt
Att tillfråga Jan och Arian om någon av dem kan vara med och ansvara
för öppethållandet på Aktivitetshuset i Centrum i föreningens regi den 12 mars.

§ 36

Arne Ahlgren informerade om att man från Aktivitetshusets sida numera arbetar med
arbetsgrupper, aktivitetsgrupper och en så kallad träffpunktsdel. Arne Ahlgren framförde åsikten att föreningen med sina medlemmar skulle kunna gå in och stödja till Aktivitets-
huset nytillkomna personer med sin kunskap om hur verksamheten fungerar bland de
tre enheterna Aktivitetshuset, Kyrkan och Vännerna.

Styrelsen beslöt

Att upptaga ärendet på föreningsstämman den 4 mars 2013.

§ 37

Styrelsen diskuterade bildandet av festkommitté tillsammans med arbetsterapeut Marie
Jerneborg.

Styrelsen beslöt

Att arbetsterapeut Marie Jerneborg och en person till från personalen samt ledamoten
Olle och en person till från Vännerna skulle bilda en festkommitté för
att planera vårfesten 2013,

Att festkommittén har en första sammankomst tisdagen den 19 februari 2013
med början kl 14 00,

Att den vårfest som föreningen arrangerar tillsammans med Aktivitetshuset skall äga
rum tisdagen den 19 mars 2013 med början kl 17 00, samt

att i första hand tillfråga Folkuniversitetet i Göteborg om deras musikband ”Blue Rubber
Band” kan spela på vårfesten och i andra hand tillfråga Carl om hans band
kan ställa upp och spela.

§ 38

På dagordningen upptogs ärende om på vilken restaurang man skulle ordna med söndagsmiddag i föreningens regi söndagen den 24 februari 2013.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att uppsätta ett anslag där medlemmarna
kan anteckna förslag på restaurang som man kan gå ut och äta på söndagen den
24 februari, samt

Att uppdraga åt ordföranden Jonas samt föreningsassistenterna att välja
bland de inkomna förslagen om vart man skall gå ut och äta någonstans.

§ 39

På sammanträdet diskuterade styrelsen föreningsassistent Christina förslag på
månadsblad för föreningens verksamhet den närmast tiden. Förslaget möttes med
gillande från styrelsens sida.

§ 40

Arian inkom med förslag att styrelsen borde börja med att bjuda in representanter från Arbetsgruppen Rekvisita och Aspekt till kommande sammanträden.