månadsarkiv: januari 2013

Protokoll styrelsemöte 21 januari 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 21 januari 2013 mellan kl 14 00 – 15 20 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Olle Ordförande
Anna ledamot
Conny ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Anna tjänstgörande suppleant
Arian suppleant
Christina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 16

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 17

Då ordföranden och vice ordföranden inte var närvarande hade styrelsen att utse ny ordförande för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att utse ledamoten Olle till ordförande för dagens sammanträde.

§ 18

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna.

§ 19

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 7 januari 2013.

§ 20

På sammanträdet diskuterade styrelsen hur utformningen av ansökan till Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond skulle se ut. Slutlig tidpunkt för att lämna in en ansökan om bidrag är den 1 februari 2013.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt sekreterare Bo-Magnus att överlämna en ansökan till
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond i enlighet med de
intentioner som framkom vid sammanträdet.

Till protokollet antecknades att föreningen söker 20 000 kronor i bidrag för att kunna arrangera en resa till Lars Lerin-museét i Karlstad och kunna göra en resa till
akvarellmuseét i Skärhamn jämte skulpturutställningen i ”Pilane”.

§ 21

Sekreteraren gav vid sammanträdet en redogörelse för föreningens årsredovisning för år 2012.

Styrelsen beslöt

Att bordlägga ärendet.

§ 22

Upptogs till behandling föreningens verksamhetsberättelse för år 2012.

Styrelsen beslöt

Att bordlägga ärendet.

§ 23

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att låta arrangera en ”Kläd- och prylbytardag” på Aktivitetshuset.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt Olle, Anna och Arian att bilda en arbetsgrupp
som diskuterar formerna för hur en ”Kläd- och prylbytardag” på Aktivitetshuset
skall utformas, samt

Att ha en första sammankomst i ärendet fredagen den 25 januari 2013 med början kl 13 00.

§ 24

Upptogs till behandling fråga om att låta upptaga några extraärenden i föredragningslistan till föreningsstämman den 4 mars 2013.

Styrelsen beslöt

Att som extraärende i föredragningslistan till föreningsstämman den 4 mars 2013 låta
anteckna ” Kort rapportering om föreningens verksamhet exempelvis Samverkans-
grupper, Christinas stavgång, Friskvårdsklubben, Engagemang i föreningen ”.

§ 25

Upptogs till behandling fråga om att utge det årliga bidraget till Svenska Kyrkans fadderbarn i
Childrens Village i Bovary, Ukraina.

Styrelsen beslöt

Att utbetala 2 400 kronor som utgör det årliga bidraget för år 2013 till Childrens Village
i Bovary, Ukraina.

§ 26

Förelåg enkät som syftar till att upptäcka behoven vad gäller lokala och regionala strategier, nätverktyg och verktyg för att förebygga suicid.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt ledamöterna Olle och Anna att eventuellt besvara
enkät som syftar till att upptäcka behoven av lokala och regionala strategier,
nätverktyg och verktyg för att förebygga suicid.

§ 27

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 4 februari 2013
Med början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 7 januari 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 7 januari 2013 mellan kl 14 00 – 15 35 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Olle Ordförande
Conny ledamot
Anna ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Anna tjänstgörande suppleant
Elisabeth medlem
Lars medlem
Bo-Magnus sekreterare

§ 1

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 2

Då ordinarie och vice ordföranden inte var närvarande hade styrelsen att utse ny ordförande
för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att utse ledamoten Olle till ordförande för dagens sammanträde.

§ 3

Då medlemmarna Elisabeth och Lars närvarade vid dagens sammanträde hade styrelsen att besluta om närvarorätt för dessa.

Styrelsen beslöt

Att medge Elisabeth och Lars närvarorätt vid dagens sammanträde.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna.

 

§ 5

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 10 december 2012.

§ 6

Styrelsen diskuterade att anordna en ”Kläd- och prylbytardag” tisdagen den 22 januari 2013.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att uppsätta ett anslag om ”Kläd- och prylbytardag”
tisdagen den 22 januari 2013 mellan kl 10 00 – 16 00 på ”pelaren” i Aktivitetshusets
caféteria, samt

att ”Kläd- och prylbytardagen” skall äga rum i föreningens bibliotek.

 

§ 7

På sammanträdet diskuterade styrelsen vid vilka tidpunkter man skulle förlägga föreningens
söndagsmiddagar till under våren 2013.

Styrelsen beslöt

Att förlägga föreningens söndagsmiddagar till den sista söndagen varje månad under våren
2013, samt

Att arrangera en söndagsmiddag på ”Andrum Vegetarisk Restaurang & Café”
belägen på Östra Hamngatan 19 söndagen den 27 januari 2013 med början kl 16 00.

§ 8

Arne Ahlgren gav en information till styrelsen angående begreppet ”hyrestillägg” som
föreningen kommer att få inräknad i sin lokalhyra till Sociala resursförvaltningen varje år
i fortsättningen, detta för att undvika att moms pålägges kostnaden.

§ 9

Styrelsen diskuterade under sammanträdet förslag till utformning av bidragsansökan till Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond som skall vara inlämnad innan den 1 februari 2013.
Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att upprätta en kostnadsberäkning
att inlämnas till Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond i samband med att
man söker bidrag till sociokulturella ändamål för år 2013.

§ 10

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att fortsätta med att upptaga en 5-dagars
helårsprenumeration på dagstidningen Dagens Nyheter under år 2013 för en kostnad av
2 997 kronor.

Styrelsen beslöt

Att upptaga en 5-dagars helårsprenumeration på dagstidningen Dagens Nyheter under år
2013 för en kostnad av 2 997 kronor.

§ 11

Styrelsen diskuterade fråga om att låta arrangera en vårfest under år 2013 då föreningen
erhållit ett bidrag på 7 000 kronor från Stiftelsen Lars Hiertas Minne.

Styrelsen beslöt

Att bordlägga ärendet.

§ 12

Upptogs till behandling fråga om föreningsassistenterna skall får erhålla gratis påsk-, midsommar- och jullunch samt få deltaga gratis på de fester som föreningen anordnar varje år då de ansvarar för allt köksarbete som uppstår dessa kvällar.

Styrelsen beslöt

Att låta föreningsassistenterna Christina och Bo-Magnus få erhålla gratis
påsk-, midsommar- och jullunch, samt

Att låta föreningsassistenterna Christina och Bo-Magnus få deltaga gratis
på de fester som föreningen anordnar varje år då de ansvarar för allt köksarbete som
uppstår dessa kvällar.

§ 13

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om när man skulle hålla ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen beslöt

Att ordinarie föreningsstämma skall äga rum måndagen den 4 mars 2013 med
början kl 13 30.

§ 14

Styrelsen diskuterade fråga om att låta subventionera dels den särskilda kostnaden på
40 kronor för att erhålla ett festivalpass på ”Göteborg International Film Festival”, dels
att låta subventionera den första filmen man ämnar se med 50 kronor.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna att uppsätta ett särskilt anslag där medlemmarna
kan anteckna sig för att kunna utnyttja förmånerna med att gå på ”Göteborg Inter-
national Film Festival”, samt

att föreningen subventionerar 15 stycken festivalpass på ”Göteborg International Film
Festival” för 40 kronor stycket jämte 50 kronor för den första film som medlemmen
vill se.

§ 15

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 21 januari 2013 med
början kl 14 00.